Innovatum Districts byggnader och deras historia

Byggnad 74 (Företagens hus) uppförd 1921 som förråd användes en period som verkstad för målning av lok. Den bestod då av perronger i två plan med mellanliggande spår. Efter ombyggnad 1933 användes den som Nohabs huvudkontor. Byggnaden köptes av Kraftstaden Fastigheter 1997

Byggnad 72 byggdes 1918 som kopparslageri och blev senare elektrikerverkstad.

Byggnaderna 72 och 74 byggdes ihop under 50- och 60- talen och heter idag byggnad 74. 1998 köpte kommunen byggnaderna 72 och 74. 1998 till 1999 totalrenoverades byggnaden och blev ”Företagens hus”. 2002 gjordes en tillbyggnad för Visit Trollhättan. Flera verksamhetsanpassningar har genomförts i början av 2000-talet. 2013 utfördes ommålning av fasader.

Nydqvist & Holms gamla ritkontor väster om Bergkanalen. Ritkontoret var färdigt 1898 och revs 1933. Foto är taget omkring år 1900.
Bockkran nr 76 vid Nohab. Foto är från 1964.

Byggnad 40 och 50 (Gjuteriet) är en sammanslagning av byggnad 37 hjulverkstad uppförd 1899, byggnad 40 gjuteri uppförd 1900, byggnad 42 sandberedning samt byggnad 50 smedja och renshus uppförd 1935. Gjuteriet var verksamt ända in på 1990-talet. 1997 till 2000 genomfördes etappvis totalrenovering av gjuteriet. Lokaler inreddes för bl. a. Film i Väst, Friskolan Lichron och Saabs designavdelning. Den södra delen restaurerades varsamt och utgör idag museum och används tidvis av konstsmeder.

Byggnad 34 äruppförd 1897 som målarverkstad, ligger i anslutning till byggnad 50. Byggnaden renoverades i slutet av 1900-talet och utgör, tillsammans med byggnad 59, Nohabs kvarvarande träbyggnader.

Byggnad 31 och 33, uppförda i början av 1910-talet som verkstad, laboratorium och kontor. Intill byggnad 31 fanns byggnad 2, en kontorsbarack och byggnad 32, ett förråd. Båda revs i början av 2010-talet. 1982 köpte Kraftstaden Fastigheter byggnaderna 2, 31, 32 och 33 vilka blev första delen på Nohab 2. 2002-2003 totalrenoverades byggnaderna 31 och 33. Då bildades ca 7 000 kvm kontors-och utbildningslokaler. En mindre del blev verkstads- och förrådslokaler. Här flyttade bl.a. Öhrling PC, Integra, Almia, Lichron, Semcon och WM-data in. Byggnad 33 fick saneras från bl.a. cyanid- och kreosotföreningar till en kostnad av ca 1 miljon. Ett arbete som tog två år. Byggnad 33 används idag som förråd. 2013 pågår ombyggnad av en del av bottenvåningen för T-Engineering. Entreprenaden färdigställs oktober 2013.

Byggnad 43 byggdes under 1950-talet som diesel- och turbinlaboratorium. Lokalerna byggdes om under 1990-talet för att inrymma Film i Väst. 2002 byggs utrymmen för utspisning under inspelningsperioder, förvaring av kläder, ljudsättning och kontorsverksamhet. 2003 Då en ny filmstudio blev klar i byggnad 50 (Gjuteriet) kunde ett mixerrum inrymmas i den gamla studion i byggnad 43.  2005 En ny trampstudio byggs på plan 2. 2005 Sex speciellt utformade rum för ljudbehandling byggdes på plan 2.

Byggnad 101 byggdes 2003 till 2004 och innehåller Film i Västs administration och filmstudio. Befintlig byggnad 19 (Skyddsrum) integrerades i nybygget. En gång byggdes mellan byggnaderna 43 och 101 så att Film i Västs lokaler blev en fungerande enhet. Byggnad 101 är 4000 kvm.

Byggnad 59 byggdes 1908 och ritades först som hotell med rum för besökande till Nohab samt bostäder för tjänstemän. Ganska omgående ändrades lokalerna till kontor och sjukmottagning. Byggnaden har även använts som ritkontor och personalkontor. Under senare år kom byggnaden att innehålla fotoatelje och konstatelje.
2002 Delar av plan 2 och hela plan 3 byggs om för Kraftstaden Fastigheter. Ventilations- och värmesystemet moderniserades och trappuppgångarna skyddssprinklades.  2008 Resterande del av plan 2 renoveras. Här inreds ett gemensamt pentry och ytterligare en sammanträdeslokal. På plan 4 (Vinden) inreds ett förråd.

Byggnad 75 uppfördes 1918 och användes då som snickarverkstad. Större delen av byggnaden revs i samband med ombyggnad av byggnad 99 år 2003.

Byggnad 99 byggdes på 40-talet som en tillbyggnad till byggnad 75. Den användes då av Nordiska Syrgasverken för gashantering. Byggnaden blev senare Nohabs reparationsverkstad. 2003 anpassades anläggningen för Ultronics Nordic utveckling av hydraulik för grävmaskiner.  2008 byggdes garage mot husets östra sida och byggnaden verksamhetsanpassades för Kraftstaden Fastigheter drifttekniker. 2013 Förbereds för en tillbyggnad så att Kraftstaden Fastigheter byggavdelning kan förenas med driftavdelningen i en byggnad. Projektet startade hösten 2013 och beräknas vara klart våren 2014.

Byggnad 73 uppfördes under 1960-talet som centralförråd med kontor. Byggnaden användes senare som monteringshall för tryckpressar och lok.  2007 renoverades norra delen av byggnaden (ca 5 500 kvm) för Innovatum AB som då flyttade från byggnad 74. 2008 revs byggnad 95, som var placerad söder om byggnad 73. Här fanns tidigare plåtbearbetning, bockningsmaskiner, valsmaskiner m. m. 2008 färdigställdes 520 kvm för Inkubator. 2008 iordningställdes södra delen av byggnaden (ca 3400 kvm) för bland andra Hexagon, Innovatum och JAMCA samt en personbilsparkering söder om byggnaden.  2008 Färdigställdes lokaler för Kreativ Näring och Högskolan Väst på totalt ca 2100 kvm. 2009 inreddes lokaler för vårdcentralen Primapraktiken ca 530 kvm. 2011 Iordningställdes lokaler i södra delen för EAAM på ca 2200 kvm
2011 Iordningställdes personbilsparkeringen norr om byggnad 73.

Byggnad 60 och södra halvan av byggnad 80 skepp 3. Byggnad 60 och skepp 3 uppfördes 1906 som maskinverkstad och är nu hemvist för Innovatum Science Center AB. Lokalerna förändras med jämna mellanrum. De senaste justeringarna är skapandet av en liten filmsal och ombyggnad av köket till bageri.

Byggnad 61 byggdes 1906 för lok- och turbinmontage. Under perioden 1926 – 1950 användes lokalerna för montage av diselmotorer och provkörning.  Lokalerna innehåller idag Saab bilmuseum. Lokalerna genomgick 2007 en omfattande modernisering.

Byggnad 80 skeppen 1 till 10 byggdes åren 1920 till 1921 inför rysslokbeställningen. Skepp 1 och 2 har använts för plåtslageriarbeten. Gropar för montage av kanontorn till krigsfartyg har funnits i skepp 1. Delar av skeppen innehåller sedan 2007 en skateboardhall som används flitigt under vinterhalvåret. Här finns även reparationsverkstäder för Saab museum och lasthallar för NIAB. Skepp 3, östra delen, en gång maskinverkstad, är ombyggd till ett gym som drivs av O2. Ombyggnaden skedde 2006 och sträcker sig in i byggnad 81, plan 2 där kontor omklädning och duschar installerats. Skeppen 3, 4 och 5 byggdes som maskinverkstäder, plåtslageri och förråd. Lokalerna inrymmer idag Nohab Industrier AB, den sista resten av det gamla Nohab. NIAB fick sina lokaler renoverade 2003. Lokalerna utökades i delar av skepp 1 och 2 samt kompletterades med maskinfundament år 2010. Ombyggnaden innebar att godshantering nu kan ske väster om byggnad 80 i stället för på Nohabgatan. Skeppen 6 till 9 som tidigare var plåtslageri, används för tillfället huvudsakligen som förråd. Skepp 10 byggdes 2010 om till en lokal för olika event. Lokalen blev ett komplement till arenan i byggnad 88. Skepp 11 är integrerad i byggnad 88 och var tidigare tryckluftscentral för Nohab.

Byggnad 81 byggdes åren 1920-21 inför rysslokbeställningen som kontor för ryska kontrollanter. Byggnaden blev senare påbyggd med en våning och har använts som markenteri, kontor, tvätt och omklädningsrum. Lokalerna har under åren anpassats för mindre företag som bedrivit verksamhet under längre och kortare tid.
2009 byggdes delar av byggnaden om för Ljud- och Bildskolan. 2011 övertog Ljud- och Bildskolan hela byggnaden förutom gymets omklädningsrum på plan 2.

Byggnad 88 uppfördes 1959 för montering av turbiner. Byggnaden har 22 meter fri takhöjd men man måste ändå bygga en 4 meter djup källare med demonterbart tak för att kunna vända de största turbinbladen. Lyftkapaciteten i hallen var 150 ton. Hallen har använts för reparation av slussportar, förtillverkning av stålkonstruktioner och filminspelningar. 2001 renoverades byggnad 88, byggnad 80 skepp 11 (F.d. tryckluftscentral för Nohabs samtliga byggnader) samt byggnad 57 (F.d. kontor) att användas till industriell verksamhet. 2009 gjordes en genomgripande ombyggnad varvid byggnad 88 med vidhängande byggnader omvandlades till en multiarena med plats för utspisning av 1500 personer och plats för en scen.

Platsen där N3 står var bebyggd med två byggnader som byggdes 2009 till 2010. Byggnad 69 uppförd 1911 som ritkontor för konstruktörer. Senare använd som härdverkstad för smedjan. Byggnad 70 uppförd 1977 som el-ställverk. Byggnad 70 revs men byggnad 69 integrerades i byggnad N3.